Öğretici ve Yenilikçi Tatbikat Anlayışı

18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” gereğince meydana gelebilecek acil durumların önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumların belirlemesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsam içerisindeki yükümlülüklerden birisi de işyerlerinde acil durum planının hazırlanmasıdır. 

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Acil Durum tatbikatı ile birlikte acil durum ekiplerinin ve diğer tüm çalışanların katılacağı gerçeğe en yakın bir tatbikat planlaması yapılarak kişilere acil durumlarda doğru davranışların kazandırılması hedeflenmektedir. Acil durum tatbikatı senaryoları tamamen işyerlerine özgün olarak oluşturulmaktadır.

Acil Durum Risk Analizi

 

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak belirlenir. Dört Es OSGB uzman ekibi tatbikat öncesinde bir keşif programı hazırlayarak işletmenin saha gözetimini yaparak muhtemel acil durumları belirler. Bununla birlikte tatbikat öncesinde yönetim sistemini, işletme güvenlik kültürünü ve mevcut prosedür ve talimatları inceleyerek Acil Durum Risk Analizini gerçekleştirir.

Acil Durum Senaryosu

 

Acil Durum Risk Analizi sonucunda kritik ekipman, personel ve prosesler için binanın yapısı, sınıfı, kullanıcı yükü gibi durumlar dikkate alınarak entegre acil durum senaryoları hazırlanır. Acil durumda hangi cihazların ne biçimde çalışacağı, açılacağı veya kapatılacağı bu senaryo planlamasında belirlenmektedir. Senaryosunun özeti acil durum sorumluları ve kriz yöneticileri ile paylaşılır ve tatbikat öncesinde değerlendirilir. 

Tatbikat Raporu

 

Senaryonun oluşturulması ile tatbikat öncesi yapılacak toplantılarda hedefler belirlenir. Bu hedeflerin sahada uygulaması Dört Es OSGB ekibi tarafından alınan görsel kayıtlar, çeşitli alanlara yerleştirilen sayaçlar, gözlemci raporları ve profesyonel kameraman hizmetleri ile kayıt altına alınır. Tüm bu kayıtlar derlenerek yazılı rapor oluşturulur ve görsel kayıtlar film haline getirilerek Acil Durum Eğitimi formatında müşterilerimiz ile paylaşılır.