Beyin fırtınası

KVKK Danışmanlığı

Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Başka bir ifade ile verilerin korunması; kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder.

Organize Dosyalar

Kişisel Verilerin Kapsamı

Bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Dijital sosyal medya

Proje Aşamaları

Kurumun tanınması ve verilerin analizi

Veri sahibine yönelik işlemler

Arşiv sistemi analizi

Sözleşmeler ve yazışmalar

Özlük dosyaları

Kişisel veri işleme envanteri oluşturulması

Web sitesi ve mobil uygulamalarının KVKK kapsamında düzenlenmesi

Bilişim sistemi ve veri güvenliği sisteminin KVKK kapsamında düzenlenmesi

Eğitim ve dökümantasyon

Denetim ve raporlama